آبی،خاکستری،سیاه tag:http://akhs.mihanblog.com 2018-11-15T21:05:56+01:00 mihanblog.com ... 2015-12-08T06:42:37+01:00 2015-12-08T06:42:37+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/506 فروغ پاک فطرت تو چه ساده ای و من،چه سختتو پرنده ای و من،درختآسمان همیشه مال توستابر،زیر بال توستمن،ولی همیشه گیر کرده ام.تو به موقع می رسی و من،سال هاست دیر کرده ام.***خوش به حال تو که می پری!راستی چرادوست قدیمی ات_درخت را _با خودت نمی بری؟***فکر می کنم توی آسمان جا برای یک درخت هست.هیچ کس در بزرگ باغ آفتاب را روی ما نبست.یا بیا و تکه ای از آسمان برای من بیار یا مرا ببر توی آسمان آبی ات بکار.***خواب دیده ام دستهای من آشیانه تو میشود.قطره قطره قلب کوچکم آب و دانه تو میشود.میوه ام:سیب سرخ آفتاببرگهای تازه
Image and video hosting by TinyPic
تو چه ساده ای و من،چه سخت
تو پرنده ای و من،درخت
آسمان همیشه مال توست
ابر،زیر بال توست
من،ولی همیشه گیر کرده ام.
تو به موقع می رسی و من،
سال هاست دیر کرده ام.
***
خوش به حال تو که می پری!
راستی چرا
دوست قدیمی ات_درخت را _با خودت نمی بری؟
***
فکر می کنم توی آسمان جا برای یک درخت هست.
هیچ کس در بزرگ باغ آفتاب را روی ما نبست.
یا بیا و تکه ای از آسمان برای من بیار 
یا مرا ببر توی آسمان آبی ات بکار.
***
خواب دیده ام دستهای من آشیانه تو میشود.
قطره قطره قلب کوچکم آب و دانه تو میشود.
میوه ام:سیب سرخ آفتاب
برگهای تازه ام:ورق ورق نور ناب.
***
خواب دیده ام شب ستاره ها از تمام شاخه های من تاب میخورند.
ریشه های تشنه ام توی حوض خانه خدا آب می خوردند.
***
من همیشه خواب دیده ام ولی...
راستی،هیچ فکر کرده ای یک درخت توی باغ آسمان چقدر دیدنی ست!
ریشه های ما اگرچه گیر کرده است 
میوه های آرزو،ولی رسیدنی ست
                                                                                                                        
                                                                                                                                                    عرفان نظرآهاری

]]>
پاییز...برگ... 2015-12-07T07:36:41+01:00 2015-12-07T07:36:41+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/504 فروغ پاک فطرت به برگ نگاه کن...وقتی داخل جوی آب می افتد چگونه خود را به جریان آن می سپارد و می رود...من تمام زندگی ام را با اطمینان،به خالق رودخانه هستی و به جریان زندگی سپرده ام...چون میدانم در آغوش رودخانه ای هستم که همه ذرات آن نشان از حضور خداست...پس از افت و خیز هایش هرگز دل نگران نمی شوم.من آرامش برگ را دوست دارم

به برگ نگاه کن...
وقتی داخل جوی آب می افتد چگونه خود را به جریان آن می سپارد و می رود...
من تمام زندگی ام را با اطمینان،به خالق رودخانه هستی و به جریان زندگی سپرده ام...
چون میدانم در آغوش رودخانه ای هستم که همه ذرات آن نشان از حضور خداست...
پس از افت و خیز هایش هرگز دل نگران نمی شوم.

من آرامش برگ را دوست دارم
]]>
کم کم 2015-08-09T09:04:32+01:00 2015-08-09T09:04:32+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/503 یاسمین                           کم کم یاد خواهی گرفت                                     با آدمها                              همانگونه باشی که هستند   خوب ... گرم ... مهربان                      &                           کم کم یاد خواهی گرفت

                                     با آدمها
     
                         همانگونه باشی که هستند

   خوب ... گرم ... مهربان

                                 و گاهی همانقدر

   بد ... سرد ... تلخ

]]>
نجوا 2014-06-06T14:48:19+01:00 2014-06-06T14:48:19+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/500 فروغ پاک فطرت خدایا !همه چیز قابل تحمل می شودوقتی دلم به دل توبند باشد ...

خدایا !

همه چیز قابل تحمل می شود

وقتی دلم به دل تو

بند باشد ...

]]>
فراموشی 2014-06-01T16:26:49+01:00 2014-06-01T16:26:49+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/499 فروغ پاک فطرت خیلی وقت است فراموش کرده ام ...کدامیک را سخت تر می کشم ... ؟رنــــج !انتظار !یا نفس را ...
خیلی وقت است فراموش کرده ام ...
کدامیک را سخت تر می کشم ... ؟
رنــــج !
انتظار !
یا نفس را ...
]]>
انسانهای احساساتی 2014-06-01T16:25:12+01:00 2014-06-01T16:25:12+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/496 فروغ پاک فطرت از انسانهای احساساتی بیشتر بترسید ؛آنها قادرند ناگهانی ؛                  دیگر گریه نکنند ،                  دوست نداشتـه باشند ،                  و قید همه چیز را بزنند ...

از انسانهای احساساتی بیشتر بترسید ؛

آنها قادرند ناگهانی ؛

                  دیگر گریه نکنند ،

                  دوست نداشتـه باشند ،

                  و قید همه چیز را بزنند ...

]]>
شاید دیر شده ولی... 2014-06-01T16:20:48+01:00 2014-06-01T16:20:48+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/495 فروغ پاک فطرت کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنندو در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ،بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!
کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛

مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند

و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ،

بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!

]]>
خاظره 2014-06-01T16:19:36+01:00 2014-06-01T16:19:36+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/494 فروغ پاک فطرت گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ،تا زمانی که به یک " خاطره " تبدیل شود ؛نمی فهمیم ...

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ،


تا زمانی که به یک " خاطره " تبدیل شود ؛


نمی فهمیم ...

]]>
هوای دیروز 2014-05-29T08:27:39+01:00 2014-05-29T08:27:39+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/493 فروغ پاک فطرت خدایا دلم هوای دیروز را کرده ... هوای روزهای کودکی را ...دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارمآرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد ...دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنمو دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستنددلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تانهر چه میخواهید بکشیداین بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو ...دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم آن را نچینمدلم میخواهد ...می شود باز هم کودک شد ؟؟؟راستی خدا ! دلم فر

خدایا دلم هوای دیروز را کرده ... هوای روزهای کودکی را ...
دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد ...
دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم
و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را 
میخواهم خط خطی کنم 
تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند
دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان
هر چه میخواهید بکشید
این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو ...
دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم آن را نچینم
دلم میخواهد ...

می شود باز هم کودک شد ؟؟؟

راستی خدا ! دلم فردا هوای امروز را می کند؟؟؟


]]>
باش 2014-05-29T08:17:47+01:00 2014-05-29T08:17:47+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/492 فروغ پاک فطرت هر چه هستی باش ، اما کاش ...نه ، جز اینم آرزویم نیستهر چه هستی باشاما باش ..." قیصر امین پور " 
هر چه هستی باش ، اما کاش ...
نه ، جز اینم آرزویم نیست
هر چه هستی باش

اما باش ...


" قیصر امین پور " 


]]>
قبله نما 2014-05-29T08:12:01+01:00 2014-05-29T08:12:01+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/490 فروغ پاک فطرت خداوندا !دلم بسان قبله نماست ؛آرام میگیرد وقتی عقربه اش به سمت تو می ایستد ...

خداوندا !


دلم بسان قبله نماست ؛


آرام میگیرد وقتی عقربه اش به سمت تو می ایستد ...


]]>
... 2014-05-28T12:21:09+01:00 2014-05-28T12:21:09+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/489 فروغ پاک فطرت مثل آن مسجد بین راهی تنهایم هرکسی هم می آید مسافر استمی شکند...هم نمازش را هم دلم را

مثل آن مسجد بین راهی تنهایم 

هرکسی هم می آید مسافر است

می شکند...

هم نمازش را هم دلم را
]]>
... 2014-03-03T06:50:53+01:00 2014-03-03T06:50:53+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/487 فروغ پاک فطرت نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثر میشه ؛همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه ...

نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثر میشه ؛

همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه ...

]]>
قدرت 2014-03-03T06:40:39+01:00 2014-03-03T06:40:39+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/485 فروغ پاک فطرت                                                کلمات شما قدرت دارند !                                                                          عاقلانه از کلماتتان استفاده کنید...    
                                             کلمات شما قدرت دارند !

                                                                          عاقلانه از کلماتتان استفاده کنید...
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                

]]>
... 2014-02-23T17:09:53+01:00 2014-02-23T17:09:53+01:00 tag:http://akhs.mihanblog.com/post/484 فروغ پاک فطرت پی حس همون روزامپی احساس آرامش همون حسی که این روزابه حد مرگ می خوامش

پی حس همون روزام

پی احساس آرامش
 
همون حسی که این روزا

به حد مرگ می خوامش
]]>