آبی،خاکستری،سیاه http://akhs.mihanblog.com 2018-02-21T15:11:39+01:00 text/html 2015-12-08T03:12:37+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت ... http://akhs.mihanblog.com/post/506 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://i66.tinypic.com/eqoygz.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تو چه ساده ای و من،چه سخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تو پرنده ای و من،درخت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آسمان همیشه مال توست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ابر،زیر بال توست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">من،ولی همیشه گیر کرده ام.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تو به موقع می رسی و من،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سال هاست دیر کرده ام.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">***</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خوش به حال تو که می پری!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">راستی چرا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دوست قدیمی ات_درخت را _با خودت نمی بری؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">***</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فکر می کنم توی آسمان جا برای یک درخت هست.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هیچ کس در بزرگ باغ آفتاب را روی ما نبست.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یا بیا و تکه ای از آسمان برای من بیار&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یا مرا ببر توی آسمان آبی ات بکار.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">***</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خواب دیده ام دستهای من آشیانه تو میشود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">قطره قطره قلب کوچکم آب و دانه تو میشود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">میوه ام:سیب سرخ آفتاب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برگهای تازه ام:ورق ورق نور ناب.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">***</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">خواب دیده ام شب ستاره ها از تمام شاخه های من تاب میخورند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ریشه های تشنه ام توی حوض خانه خدا آب می خوردند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">***</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">من همیشه خواب دیده ام ولی...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">راستی،هیچ فکر کرده ای یک درخت توی باغ آسمان چقدر دیدنی ست!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ریشه های ما اگرچه گیر کرده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">میوه های آرزو،ولی رسیدنی ست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عرفان نظرآهاری</font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2015-12-07T04:06:41+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت پاییز...برگ... http://akhs.mihanblog.com/post/504 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik/fallsmiley3.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik/fallsmiley6b.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">به برگ نگاه کن...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">وقتی داخل جوی آب می افتد چگونه خود را به جریان آن می سپارد و می رود...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">من تمام زندگی ام را با اطمینان،به خالق رودخانه هستی و به جریان زندگی سپرده ام...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">چون میدانم در آغوش رودخانه ای هستم که همه ذرات آن نشان از حضور خداست...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#663366">پس از افت و خیز هایش هرگز دل نگران نمی شوم.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#003300" face="Mihan-IransansBold" size="3">من آرامش برگ را دوست دارم</font></div> text/html 2015-08-09T04:34:32+01:00 akhs.mihanblog.com یاسمین کم کم http://akhs.mihanblog.com/post/503 <b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کم کم یاد خواهی گرفت</font></i></b><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099"><br></font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با آدمها</font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;همانگونه باشی که هستند</font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099"><br></font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099">&nbsp; &nbsp;خوب ... گرم ... مهربان</font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099"><br></font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;و گاهی همانقدر</font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099"><br></font></i></b></div><div><b><i><font face="courier new, courier, monospace" color="#000099">&nbsp; &nbsp;بد ... سرد ... تلخ</font></i></b></div><div><br></div> text/html 2014-06-06T10:18:19+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت نجوا http://akhs.mihanblog.com/post/500 <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#330033"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#330033"><b>خدایا !</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#330033"><b>همه چیز قابل تحمل می شود</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#330033"><b>وقتی دلم به دل تو</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#330033"><b>بند باشد ...</b></font></p> text/html 2014-06-01T11:56:49+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت فراموشی http://akhs.mihanblog.com/post/499 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><b>خیلی وقت است فراموش کرده ام ...</b></span></div><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">کدامیک را سخت تر می کشم ... ؟</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">رنــــج !</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">انتظار !</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">یا نفس را ...</div></span></b> text/html 2014-06-01T11:55:12+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت انسانهای احساساتی http://akhs.mihanblog.com/post/496 <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><br></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>از انسانهای احساساتی بیشتر بترسید ؛</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>آنها قادرند ناگهانی ؛</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیگر گریه نکنند ،</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوست نداشتـه باشند ،</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و قید همه چیز را بزنند ...</b></p> text/html 2014-06-01T11:50:48+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت شاید دیر شده ولی... http://akhs.mihanblog.com/post/495 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><b>کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ،</div><div style="text-align: center;"><br></div></span></b><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!</b></p> text/html 2014-06-01T11:49:36+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت خاظره http://akhs.mihanblog.com/post/494 <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><br></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ،</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><br></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>تا زمانی که به یک " خاطره " تبدیل شود ؛</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><br></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b>نمی فهمیم ...</b></p> text/html 2014-05-29T03:57:39+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت هوای دیروز http://akhs.mihanblog.com/post/493 <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="wingdings"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">خدایا دلم هوای دیروز را کرده ... هوای روزهای کودکی را ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">میخواهم خط خطی کنم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">هر چه میخواهید بکشید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم آن را نچینم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="wingdings">دلم میخواهد ...</font></div></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font face="wingdings">می شود باز هم کودک شد ؟؟؟</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font face="wingdings">راستی خدا ! دلم فردا هوای امروز را می کند؟؟؟</font></p><div><br></div> text/html 2014-05-29T03:47:47+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت باش http://akhs.mihanblog.com/post/492 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><b><font color="#000099"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><b><font color="#330033">هر چه هستی باش ، اما کاش ...</font></b></span></div><b><font color="#330033"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">نه ، جز اینم آرزویم نیست</div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">هر چه هستی باش</div></span></font></b><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#330033">اما باش ...</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#330033"><br></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#330033">" قیصر امین پور "&nbsp;</font></b></p><div><br></div> text/html 2014-05-29T03:42:01+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت قبله نما http://akhs.mihanblog.com/post/490 <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#006600"><br></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#006600">خداوندا !</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#006600"><br></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#006600">دلم بسان قبله نماست ؛</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#006600"><br></font></b></p><p align="baseline" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><b><font color="#006600">آرام میگیرد وقتی عقربه اش به سمت تو می ایستد ...</font></b></p><div><br></div> text/html 2014-05-28T07:51:09+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت ... http://akhs.mihanblog.com/post/489 <div style="text-align: center;"><b><font color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366">مثل آن مسجد بین راهی تنهایم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366">هرکسی هم می آید مسافر است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366">می شکند...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#663366">هم نمازش را هم دلم را</font></b></div> text/html 2014-03-03T03:20:53+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت ... http://akhs.mihanblog.com/post/487 <p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff"><b>نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثر میشه ؛</b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff"><b>همیشه لحظه آخر خدا نزدیک تر میشه ...</b></font></p> text/html 2014-03-03T03:10:39+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت قدرت http://akhs.mihanblog.com/post/485 <div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کلمات شما قدرت دارند !</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عاقلانه از کلماتتان استفاده کنید...</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://s5.picofile.com/file/8105686376/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA.jpg">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div> text/html 2014-02-23T13:39:53+01:00 akhs.mihanblog.com فروغ پاک فطرت ... http://akhs.mihanblog.com/post/484 <div><font color="#330033"><br></font></div><div><font color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#330033"><b>پی حس همون روزام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#330033"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#330033"><b>پی احساس آرامش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#330033"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#330033"><b>همون حسی که این روزا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#330033"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#330033"><b>به حد مرگ می خوامش</b></font></div>